Apie paramą perkant iš valstybės būstą

Laba diena, jūsų tinklapyje radau informaciją apie paramą perkant iš valstybės būstą. Kilo keli klausimai. 1. Ar būstas gali buti perkamas tik toje savivaldybėje kurioje esu deklaraves gyvenamąją vietą, ar galima pirkti visoje Lietuvoje? 2. Ar savivaldybei priklausantis būstas yra tas pats kaip valstybei prikausantis būstas? 3. Pagrinde visas savivaldybių turtas yra parduodamas aukciono būdu. Ar galima dalyvauti aukcijone tik turint paskolą? 4. Ar galimos kokios kitos valstybės lengvatos perkant būstą Vilniaus mieste?

Karolis
Atsakymai
Steponas Jurelė
Bankai.lt

Karoli, dėkui už klausimus.

Pateikiu savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo atvejus

Savivaldybės būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau – Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:

 1. kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
 2. kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
 3. kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
 4. kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
 5. kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;
 6. kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
 7. atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie Savivaldybės būstai:

 1. Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas;
 2. kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
 3. būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);
 4. gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę. Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu pasiūlius gyvenamojo namo savininkams pagal Įstatymą juos įsigyti ir gyvenamojo namo savininkams per mėnesį nuo pasiūlymo dienos raštu nepareiškus pageidavimo įsigyti pagalbinio ūkio paskirties pastatus, jų dalis pagal Įstatymą, pastatai, jų dalys gali būti parduodami pagal kitus įstatymus arba teisės aktų nustatyta tvarka nugriaunami;
 5. būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos.

Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties kaina įforminama Savivaldybės būsto įkainojimo aktu.
Už parduodamus Savivaldybės būstus atsiskaitoma sumokant nustatytą kainą per 3 mėnesius po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Savivaldybės būsto perdavimo ir priėmimo aktas pasirašomas tik sumokėjus visą pardavimo kainą.

Savivaldybės išlaidos, susijusios su parduodamo Savivaldybės būsto vertės nustatymu, įskaitomos į Savivaldybės būsto pardavimo kainą.

Sutarties sudarymo išlaidas apmoka pirkėjas.

Pateikiamų dokumentų sąrašas

Asmenys ir šeimos, turintys teisę išsipirkti Savivaldybės būstą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, pateikia seniūnijai rašytinį prašymą pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. Šeimos atveju, prašymą teikia vienas iš pilnamečių šeimos narių. Prašyme turi būti nurodytas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, bendras plotas ir kiti individualūs požymiai. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

 1. asmens, kurio vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 2. šeimos atveju, sutuoktinių rašytinis susitarimas, kieno vardu bus perkamas būstas, seniūnui paliudijant parašo tikrumą (pasirašoma seniūnijoje);
 3. pažyma apie Savivaldybės būste deklaruotus asmenis (išduoda seniūnija);
 4. šeimos sudėtį patvirtinantis dokumentas (išduoda seniūnija);
 5. Savivaldybės būsto nuomos sutarties kopija;
 6. pažymos iš paslaugų tiekėjų apie atsiskaitymą už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šilumą ir komunalines paslaugas (buitinių atliekų išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą, namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą, su nuomojamu būstu susijusių bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą), bendrosios nuosavybės administravimą).

Jeigu asmuo pageidauja mažinti Savivaldybės būsto pirkimo kainą dėl įdėtų asmeninių lėšų už atliktus kapitalinio remonto darbus (suderintus su Savivaldybės administracijos direktoriumi), pridedami tai patvirtinantys dokumentai.

Dėl detalesnės informacijos įsigijant tokio tipo būstą, reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje norite įsigyti tokio tipo būstą.

+5Buvo naudinga
Rašyti atsakymą
Projektą valdo ir vysto lietuviško kapitalo įmonė
Lietuviško kapitalo projektas.
Rinkis paslaugą lietuvišką!
2008-2023 © Bankai.lt - vienintelis bankinių paslaugų palyginimo portalas Lietuvoje. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti informaciją yra draudžiama, nebent gavus raštišką sutikimą. Buveinės adresas: K. Baršausko 59, LT-51423 Kaunas, Lietuva (Kauno mokslo ir technologijų parkas).
Į viršų